Klachtenprocedure

Ook als ouders vroegtijdig en volledig over de ondersteuning voor hun kind zijn geïnformeerd en de communicatie tussen school en ouders met respect voor beider rollen is verlopen, kan het zijn dat ouders zich niet in het besluit van de school kunnen vinden. Zij kunnen dan een beroep doen op ondersteuning van de onderwijsconsulenten (www.onderwijsconsulenten.nl).

Indien een en ander niet leidt tot een bevredigend resultaat, kunnen ouders een geschil voorleggen aan:

Geschillencommissie passend onderwijs:
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030 – 280 9590
info@onderwijsgeschillen.nl
website

Ouders hebben eveneens de mogelijkheid hun klacht voor te leggen aan het college voor mensenrechten en gelijke behandeling (voorheen de Commissie Gelijke Behandeling) en om een beroep aan te tekenen bij de rechter.