SWVBrabantseWal-(48)

Klachtenprocedure

Scholen kunnen zonder toestemming van ouders een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het samenwerkingsverband aanvragen. Als de school een TLV voor uw kind heeft ontvangen en u bent het hiermee niet eens, dan kunt u (uiterlijk binnen 6 weken na afgifte van de TLV) een bezwaarschrift met uw motivatie sturen naar de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband: directiepo@swvbrabantsewal.nl

Na ontvangst van uw bezwaarschrift nodigt de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband u binnen twee weken uit voor een overleg. U wordt dan in de gelegenheid gesteld uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Tijdens dit overleg wordt uw toestemming gevraagd het dossier inclusief de bijbehorende informatie aan twee andere deskundigen te sturen.

Daarna is de procedure als volgt:

Stap 1: De twee andere deskundigen beoordelen uw bezwaarschrift en het dossier van uw kind. In de beoordeling wordt afgewogen of uw bezwaar nieuw licht op de situatie werpt en/of er redenen zijn het besluit over de Toelaatbaarheid te heroverwegen. De beoordeling wordt vastgelegd in een verweerschrift op uw bezwaar.

Stap 2: Hierna neemt de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband een beslissing op uw bezwaar en het verweerschrift. (Het samenwerkingsverband heeft (volgens de WPO18a, lid 12) voor het nemen van een beslissing een termijn van 12 weken na ontvangst van uw bezwaarschrift).

Er zijn dan twee mogelijkheden:

Het besluit wordt niet gehandhaafd
De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband handhaaft het besluit niet en is van mening is dat een reguliere basisschool tegemoet moet kunnen komen aan wat uw kind nodig heeft. In deze situatie zoeken het samenwerkingsverband, de school en het schoolbestuur volgens de geldende zorgplicht een reguliere school die tegemoet kan komen aan wat uw kind nodig heeft. Zodra deze school is gevonden, wordt de bezwaarprocedure beëindigd.

Het besluit wordt gehandhaafd
De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband handhaaft het besluit en geeft aan op welke gronden dit besluit is genomen. Indien u het eens bent met dit besluit, wordt de bezwaarprocedure beëindigd. Indien u het niet eens ben met dit besluit wordt de Landelijke Bezwaar- en Adviescommissie te Utrecht ingeschakeld. Het samenwerkingsverband stuurt het volledige dossier van uw kind, alsmede uw bezwaar en het verweerschrift op uw bezwaar aan deze commissie.

De commissie organiseert een hoorzitting, waarin u, de basisschool, het schoolbestuur en het samenwerkingsverband gehoord worden. De hoorzitting vindt plaats binnen 6 weken na de genomen beslissing op uw bezwaar. Tijdens de hoorzitting wil de commissie van u horen waarom u bezwaar maakt en waarom het samenwerkingsverband het besluit handhaaft. De commissie doet vervolgens een adviserende uitspraak over de toelaatbaarheidsverklaring.

Er zijn vervolgens drie mogelijkheden:

Indien de Landelijke Bezwaar- en Adviescommissie de toelaatbaarheidsverklaring gegrond acht en u blijft het oneens met het besluit, kunt u de procedure voortzetten door middel van een gerechtelijke procedure, waarbij u een rechter verzoekt uitspraak te doen.

Indien de Landelijke Bezwaar- en Adviescommissie de toelaatbaarheidsverklaring gegrond acht en de ouders volgen de uitspraak van de commissie, dan geeft de toelaatbaarheidsverklaring toegang tot het Speciaal (Basis-) Onderwijs. Hiermee wordt de bezwaarprocedure beëindigd.

Indien de Landelijke Bezwaar- en Adviescommissie de toelaatbaarheidsverklaring niet gegrond acht, kunnen het samenwerkingsverband, de school en het schoolbestuur volgens de geldende zorglicht een reguliere school zoeken die tegemoet kan komen aan wat uw kind nodig heeft. Zodra deze school is gevonden, wordt de bezwaarprocedure beëindigd.

Ouders hebben eveneens de mogelijkheid hun klacht voor te leggen aan het college voor mensenrechten en gelijke behandeling (voorheen de Commissie Gelijke Behandeling) en om een beroep aan te tekenen bij de rechter.