SWVBrabantseWal-(225)

Organisatiestructuur

De organisatie van het samenwerkingsverband is schematisch weergegeven in onderstaand organogram. Daaronder worden de belangrijkste onderdelen van de organisatie kort toegelicht.

Organigram_VO
Het bestuur

De schoolbesturen zijn de ‘eigenaren’ van het samenwerkingsverband. Het bestuur van het samenwerkingsverband bestaat uit leden vanuit de aangesloten schoolbesturen, een onafhankelijk voorzitter en een directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder vormt het dagelijks bestuur; de overige leden vormen samen met de directeur-bestuurder het algemeen bestuur.

De ondersteuningsplanraad

Deze raad verzorgt de ‘medezeggenschap’ en is samengesteld uit ouders en leraren van de scholen. De ondersteuningsplanraad heeft een belangrijke stem bij het vaststellen of bijstellen van beleid, bijvoorbeeld de inzet van middelen (begroting en jaarverslag), inrichting van de zorgstructuur en het ondersteuningsplan.

Het scholenoverleg

Het scholenoverleg is een belangrijk adviesorgaan voor de directeur-bestuurder. In dit overleg is van elke school de schoolleiding vertegenwoordigd en worden onder meer beleid, projecten en de meerjarenbegroting voorbereid en besproken.

De experts passend onderwijs

De experts passend onderwijs van het samenwerkingsverband vormen een belangrijke schakel tussen de scholen, de samenwerkingspartners in de regio en het samenwerkingsverband. De experts passend onderwijs maken onderdeel uit van het ondersteuningsteam van de school. Zij zijn vanaf een vroeg stadium betrokken bij de ondersteuningsvraag van de leerling en adviseren school en ouders/verzorgers over de mogelijkheden van ondersteuning.

Commissie Toelaatbaarheid

Deze commissie beoordeelt aanvragen om tot speciaal voortgezet onderwijs of praktijkonderwijs toegelaten te worden.

Het ondersteuningscoördinatorenoverleg

Elke school heeft een ondersteuningscoördinator die verantwoordelijk is voor de ondersteuningsstructuur, de doorontwikkeling van de basisondersteuning en de individuele arrangementen op de school. Alle ondersteuningscoördinatoren van het samenwerkingsverband komen elke zes weken bij elkaar om samen ervaringen uit te wisselen en nieuwe kennis op te doen. Het platform wordt ook gebruikt voor intervisie en professionalisering. De drie experts passend onderwijs van het samenwerkingsverband bereiden de vergaderingen voor en zijn voorzitter van het overleg.

Het stafbureau

Het stafbureau van het samenwerkingsverband is gehuisvest in een verzamelgebouw aan de Rijtuigweg 12 in Bergen op Zoom. We werken met een klein team waarbij we menskracht en ruimte zoveel mogelijk delen met de collega’s van het samenwerkingsverband primair onderwijs.
Naast de directeur-bestuurder bestaat het team van het samenwerkingsverband uit een secretaresse, een beleidsmedewerker kwaliteit, 3 experts passend onderwijs en een gedragswetenschapper.