De-Borghoek-PO_-55

Organisatiestructuur

Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO gaat uit van een RvT-model waarbij de Raad van Toezicht, bestaande uit externen, de toezichthoudende rol vervult op het bestuur. Door de scheiding tussen toezicht en bestuur voldoet het samenwerkingsverband aan de principes van good governance. Extern toezicht wordt ook uitgeoefend door de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie heeft daartoe een waarderingskader voor samenwerkingsverbanden opgesteld, bestaande uit kwaliteitsaspecten en indicatoren.

Sinds 1 januari 2019 kent Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO de volgende organisatiestructuur:

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • De heer H. van Daelen, voorzitter
 • De heer J. Verkroost, secretaris
 • Mevr. M. Groffen, lid

De directeur-bestuurder is Hellen Persoon, hellen.persoon@swvbrabantsewal.nl.

De Deelnemersraad bestaat uit de 8 aangesloten schoolbesturen:

 • Stichting ABBO
 • Het Driespan
 • Stichting Islamitisch Primair Onderwijs
 • Stichting KPO
 • Stichting Kruislandse Scholen
 • Lowys Porquinstichting
 • Stichting RK Mytylschool
 • Stichting SOM

De OPR (Ondersteuningsplanraad) bestaat uit ouders en leerkrachten, afgevaardigd door de (G)MR’en van de schoolbesturen.
De Klankbordgroep bestaat uit directeuren en intern begeleiders van de scholen.
Het Expertiseteam bestaat uit gedragswetenschappers en begeleiders passend onderwijs.

Organigram