SWVBrabantseWal-(14)

Good Practice

De Hef in Rotterdam merkte dat de belangstelling van ouders voor de 10-minutengesprek sterk was afgenomen. Er kwamen steeds minder ouders. De Hef blinkt nu uit op het terrein van het betrekken van ouders.

Samenwerking tussen school en thuis op rvc De Hef in Rotterdam

     
Hoe gaat PRO school “De Poort” om met de NPO middelen. Zoals op zoveel scholen is de inzet van personeel een probleem. “Extra geld is altijd fijn, maar hoe pakken we het straks aan met het tekort aan handen?

Bruikbare tips inzet NPO

     
Dalton Dokkum  organiseert drie keer per jaar een driehoeksgesprek waarbij een leerling met zijn coach en zijn ouders praat over drijfveren. Ouder Baukje: “Mooi om te zien dat het over meer gaat dan alleen prestaties of resultaten.”

Driehoeksgesprek

     
Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid van Hogeschool Rotterdam vult een gereedschapskist met onderbouwde en beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te versterken. De gereedschapskist is bedoeld voor iedereen die met kinderen of jongeren (en dus ook met ouders) werkt.

Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders

     
Ben Furman is internationaal bekend als oplossingsgerichte spreker en ontwikkelaar. Vanaf 2004 werd hij ook in Nederland bekend met de publicatie van zijn methode Kids’ Skills. Over de Impulsklas zegt hij: “De Impulsklas is een fantastische uitvinding. Het zou goed zijn als die zich over de wereld verspreidde. Het lukt ons alleen om leerlingen met afwijkend gedrag een plek te geven als we mikken op oplossingen zoals de Impulsklas.

De Impulsklas

     
Op de Leon van Gelderschool, een middelbare school in Groningen, bruist het van de initiatieven om ouders te betrekken bij het onderwijs van hun kind. Zoals de mentor-ouderavonden waar alle ouders van een mentorgroep met elkaar bespreken wat er in de klas gebeurt en hoe ze hun kind kunnen helpen. Ouders leren vooral veel van elkaar.

Mentor ouderavonden om van elkaar te leren

     
Schoolmaatjes ONS! zijn vrijwilligers die wekelijks bij nieuwkomers (asielzoekers, vluchtelingen, statushouders) thuiskomen en met hen meegaan naar de gesprekken op school. De schoolmaatjes komen geen cursus geven en stellen zich niet op ‘boven’ de ouders, maar trekken gelijkwaardig met hen op. Met de naam ‘ONS!’ wordt daarom ook gedoeld op de kracht van het samen optrekken en op de warme onderlinge betrokkenheid.

Schoolmaatjesproject ONS!

     
Het gebeurt nog te vaak dat scholen, gemeenten en organisaties zelf programma’s, pilots, werkwijzen en projecten bedenken, zonder het perspectief van jongeren als uitgangspunt te nemen. Met persona’s wordt de kreet ‘jongeren centraal’ in de praktijk waargemaakt. Jongeren worden door projectleiders uit de pilots gevraagd mee te werken aan een persona vanuit hun eigen ervaring en worden zo meer als gelijkwaardig gesprekspartner gepositioneerd.

Het werken met Personas

     
Het Foto-interview is een vraaggericht- en oplossingsgericht instrument om kinderen en jongeren te helpen hun eigen wensen tot verbetering te kiezen en te vertalen naar haalbare doelen. Het is geschikt voor zowel onderwijs als zorg. Het instrument bestaat uit ruim 100 foto’s met dagelijkse vaardigheden en negen specifieke oplossingsgerichte vraagkaarten om verbeterwensen te vertalen naar doelen. De foto’s relateren aan vaardigheden op school, thuis en in de vrije tijd.

Het Foto-interview

     
Afgelopen jaar is het François Vatel vmbo een ontwikkeltraject gestart. Zij geven lwoo-leerlingen uit de basisberoepsgerichte brugklassen een stabiele startplek door ze vanuit een soort ‘huiskamer’ te laten werken: een stamlokaal waar de kluisjes zijn en waar altijd een docent en een onderwijsassistent aanwezig zijn. Door minder lokaalwisselingen en een minimaal aantal docenten (4) hopen ze de leerlingen hiermee makkelijker in de ‘leerstand’ te krijgen.

De Huiskamer-klas

     
Praat+teken is een methodiek om met kinderen en jongeren in gesprek te gaan, over wat zij denken nodig te hebben om goed te kunnen leren en zich goed te kunnen ontwikkelen. Met behulp van een aantal materialen en middels een actieve manier van verslaglegging samen met de leerling biedt Praat+teken nieuwe mogelijkheden om kinderen en jongeren meer mee te laten praten over hun eigen onderwijsproces en ontwikkeling.

Praat en Teken

     
Op het Einstein Lyceum in Hoogvliet loopt sinds oktober 2020 een pilot om de voortgang van de leerlingen effectiever in kaart te brengen. Mentor Anouk Bouhajeb-Meijssen gebruikt daarbij formulieren over zelfreflectie en leerdoelen die haar mentorleerlingen zelf invullen. Dat levert samen met de cijfers een completer beeld op.  
     
     
     

Tips en suggesties zijn welkom.

Eigen praktijkervaringen opnemen? Mail naar cynthia.wagenaars@swvbrabantsewal.nl