SWVBrabantseWal-(43)

Samenwerken en kennis delen

Op verschillende wijzen brengt het samenwerkingsverband professionals bij elkaar. Enerzijds om de ondersteuning aan kinderen goed met elkaar af te stemmen, anderzijds om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren.

Schoolondersteuningsteam

Wanneer een leerling is aangewezen op extra ondersteuning liggen aanbod en oplossing meestal niet alleen binnen de school. Vaak zijn er ook problemen in de vrije tijd, in de situatie thuis of het terrein van gezondheid. Daarom is overleg tussen verschillende deskundigen van belang.
In het schoolondersteuningsteam werken professionals binnen de school en deskundigen van buiten de school samen aan de goede arrangementen voor leerlingen. Onder andere de jeugdprofessional van de gemeente, de expert passend onderwijs van het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en de jeugdarts van de GGD sluiten hierbij aan. De ondersteuningscoördinator van de eigen school voert de regie.

Elke school heeft ook een verzuimcoördinator die in de gaten houdt welke leerlingen van de school korte of langere tijd thuiszitten. De verzuimcoördinator neemt deel aan het schoolondersteuningsteam ben bespreekt de leerlingen die langere tijd verzuimen.

Overlegtafel Thuiszitters

De experts passend onderwijs van het samenwerkingsverband organiseren periodiek bijeenkomsten met de leerplichtambtenaren, de jeugdartsen en de jeugdprofessionals van de gemeenten om te overleggen over de langdurige thuiszitters.

Overleg ondersteuningscoördinatoren

Elke school heeft een ondersteuningscoördinator die in de school toeziet op de ondersteuning aan leerlingen. De ondersteuningscoördinator en de expert passend onderwijs van het samenwerkingsverband werken hierin heel nauw samen. De ondersteuningscoördinatoren van de scholen komen periodiek bijeen om ontwikkelingen rondom het thema ‘ondersteuning’ met elkaar te delen. De experts passend onderwijs zitten het overleg voor.

Scholenoverleg

Periodiek komen alle schoolleiders van de scholen bijeen in het scholenoverleg. In dit overleg worden beleidszaken met het bestuur afgestemd en wordt nieuw beleid verkend en ontwikkeld.

Bestuur

Het bestuur van het samenwerkingsverband wordt gevormd door vertegenwoordigers van de schoolbesturen die deelnemen aan het samenwerkingsverband, aangevuld met de directeur-bestuurder en een onafhankelijk voorzitter. De belangrijkste taak van het dagelijks bestuur is om beleid te ontwerpen, vast te stellen en toe te zien op de uitvoering. De overige leden van het bestuur hebben een taak als toezichthouder. Het bestuur is het hoogste beslisorgaan van het samenwerkingsverband.

Werkgroepen

Afhankelijk van de actuele ontwikkelagenda van het samenwerkingsverband zijn werkgroepen actief om onderwerpen uit te diepen, beleid voor te bereiden of de samenwerking tussen scholen te versterken.

Overleg met gemeenten

Wij werken nauw samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht. De samenwerking met de vier gemeenten is van belang. Hier vindt afstemming plaats over de inzet van jeugdhulp in het onderwijs, het leerlingenvervoer en actuele vraagstukken die onderwijs en het sociale domein aangaan. Er is een ambtelijke werkgroep die samen met de directeur-bestuurders van de twee samenwerkingsverbanden beleid uitstippelt en voorbereid. Enkele malen per jaar is ook bestuurlijk overleg met de wethouders.