SWVBrabantseWal-(28)

Missie en visie

Onze missie: ‘Iedereen aan boord!’

Ons samenwerkingsverband biedt een doorgaande en perspectiefvolle schoolloopbaan voor iedere leerling in het voortgezet (speciaal) onderwijs. We bieden passende onderwijsplaatsen en waar nodig extra aanvullende ondersteuning voor de leerlingen in onze regio. Zo kunnen onze leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.
Het uiteindelijke doel is dat leerlingen de ondersteuning krijgen die nodig is en dat zoveel mogelijk leerlingen binnen het (eigen) regulier onderwijs hun schoolloopbaan kunnen doorlopen.

Onze doelen

Algemeen
• We streven naar een ononderbroken ontwikkelingsproces bij leerlingen;
• We stimuleren samenwerking met ouders/verzorgers;
• We proberen thuiszitten te voorkomen;
• De bureaucratie wordt geminimaliseerd;
• Het samenwerkingsverband gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens en privacy van leerlingen en ouders.

Samen
• De scholen binnen het samenwerkingsverband voldoen aan de zorgplicht en zorgen samen voor een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen;
• Alle scholen binnen het samenwerkingsverband werken daadwerkelijk samen met elkaar, met ouders en met jeugdhulppartners.

Onze ondersteuning
• Op elke school wordt basisondersteuning gerealiseerd en doorontwikkeld;
• We stimuleren maatwerk in het regulier onderwijs;
• Waar nodig, volgt vlotte toeleiding tot de voorzieningen van het Transferium;
• Waar het moet, volgt toelating tot praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

Kwaliteit
• We vinden kwaliteit en het behalen van gestelde doelen belangrijk en werken hier dagelijks aan;
• We organiseren het samenwerkingsverband op slagvaardige en effectieve wijze;
• We gaan op een transparante manier om met middelen en expertise en laten zien wat we hiermee doen.

In bijlage 8 van ons Ondersteuningsplan zijn onze doelen en beoogde resultaten uitgebreider toegelicht.