SWVBrabantseWal-(225)

Jeugdhulp en samenwerking met gemeenten

Sommige jongeren hebben een complexe hulpvraag, waarbij ondersteuning op school én buiten school of thuis nodig is. Denk hierbij aan opvoedingsondersteuning van de ouders of gedragstrainingen voor de jongere zelf. Extra inzet van onderwijs en jeugdhulp is dan nodig om thuiszitten te voorkomen. Binnen de onderwijszorgarrangementen die het samenwerkingsverband heeft georganiseerd met de scholen werken onderwijsprofessionals, zorgprofessionals en gemeenten structureel samen. Er wordt door de professionals, samen met de leerling en zijn ouders/verzorgers, een plan van aanpak gemaakt om de leerling en zijn omgeving te ondersteunen.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dat is vastgelegd in de Jeugdwet. Daarnaast zijn de gemeenten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen thuis, de dagbesteding (inclusief vervoer), ‘kortdurend verblijf’ buitenshuis, beschermd wonen en het organiseren van beschut werk.

Wij werken nauw samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht.

Omdat passend onderwijs en jeugdhulp, zorg en participatie veel raakvlakken hebben, is goede afstemming tussen scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten belangrijk.

De school heeft een belangrijke signaalfunctie bij ontwikkelingsvragen en opvoedingsproblemen. Vroegtijdig signaleren in de school is belangrijk om tijdig de goede ondersteuning in te kunnen zetten en om zwaardere ondersteuning te voorkomen.

Elke school beschikt over één vaste jeugdprofessional die kan doorverwijzen naar jeugdhulp. Deze jeugdprofessional is zichtbaar in de school en neemt deel aan het schoolondersteuningsteam. De jeugdprofessional wordt betrokken bij de aanvraag van zorgarrangementen binnen of buiten de school.

De ondersteuningscoördinator van de school en de jeugdprofessional waken er samen voor dat de leerling niet tussen wal en schip valt. Vanuit het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’ maken zij afspraken over de taakverdeling en regievoering.

Zie ook Schoolondersteuningsteam en Samenwerken en kennis delen