SWVBrabantseWal-(28)

Ondersteuningsplanraad (OPR)

De Ondersteuningsplanraad is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Via de OPR hebben ouders en docenten medezeggenschap over het beleid en de verdeling van middelen van het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband.
Het is de wettelijke taak van de OPR om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De OPR volgt ook de voortgang van het Ondersteuningsplan, denkt mee over belangrijke thema’s in passend onderwijs en helpt bewaken of de doelen die het samenwerkingsverband heeft gesteld, ook worden gehaald. Daarnaast communiceert de OPR naar haar achterban.
De OPR heeft een reglement, een statuut en een huishoudelijk reglement. In deze formele stukken staat bijvoorbeeld beschreven hoe de vergaderingen worden voorbereid en verlopen, hoe er wordt gestemd en waar stukken van de OPR in te zien zijn.

De directeur-bestuurder voert overleg met de ondersteuningsplanraad over de beleidskeuzes die in het ondersteuningsplan worden vastgelegd. De directeur-bestuurder vraagt over de inhoud van het ondersteuningsplan en elke wijziging daarvan, instemming van de ondersteuningsplanraad. De directeur-bestuurder overlegt met de ondersteuningsplanraad over beleidszaken.
De OPR is te bereiken via de secretaresse cynthia.wagenaars@swvbrabantsewal.nl  

Documenten

OPR Jaarverslag februari 2020-2021

OPR Jaarplan 2021

OPR Vacature OPR