SWVBrabantseWal-(20)

Ondersteuningsarrangementen

Maatwerk in de eigen school

Het samenwerkingsverband stimuleert dat scholen proberen om een leerling met extra ondersteuningsbehoefte in de eigen school te begeleiden. Daardoor kan de leerling in de vertrouwde omgeving onderwijs krijgen en werken aan een diploma. Om maatwerk in de eigen school te stimuleren kunnen de scholen bij het samenwerkingsverband een extra budget aanvragen dat is afgestemd om de noodzakelijk geachte ondersteuning. Ook de inzet van een ambulant begeleider uit het speciaal onderwijs behoort tot de mogelijkheden.

Pomona, specifiek vmbo

Dit arrangement is bedoeld voor vmbo-leerlingen die structureel extra ondersteuning binnen een kleinere klassensetting nodig hebben vanwege aangetoonde leerachterstanden en sociaal-emotionele problematiek. Deze leerlingen kunnen daardoor (nog) niet op een reguliere vmbo-school geplaatst worden. Het groepsarrangement wordt uitgevoerd op Pomona, school voor specifiek vmbo. Hoofddoel is om de leerling zodra het kan, (terug) te laten schakelen naar regulier onderwijs. Als dit niet kan, kan de leerling binnen Pomona naar een vmbo-diploma geleid worden.

Crisisopvang vmbo en avo

Leerlingen met grensoverschrijdend gedrag en/of een ernstig motivatieprobleem, al dan niet gekoppeld aan een schorsing kunnen kortdurend gebruik maken van dit arrangement. Doel is om een periode van bezinning en herstel aan te bieden en de leerling voor te bereiden op terugkeer naar de eigen school. Het arrangement voor vmbo-leerlingen wordt uitgevoerd op het Aventurijncollege, school voor voortgezet speciaal onderwijs. Het arrangement voor havo- en vwo-leerlingen wordt uitgevoerd op ’t Rijks.

Gedragsregulatie groep (GR)

In sommige situaties is sprake van ernstige gedragsproblemen en komt de veiligheid van de leerling of van anderen in de school in het geding en is de ontwikkeling van de leerling in gevaar. Voor leerlingen in het vmbo of onderbouw havo, die op de eigen school niet meer begeleid kunnen worden als gevolg van sociaal-emotionele, psychische en/of gedragsproblematiek is een speciale groep Gedragsregulatie. Binnen het arrangement vindt observatie, onderzoek maar bovenal gedragsregulering plaats. Hoofddoel is om via gedragsregulatie en versterking van het zelfbeeld terugkeer naar de eigen school mogelijk te maken. Als dat niet lukt, vindt doorgeleiding naar een beter passende vorm van onderwijs plaats. Het arrangement wordt uitgevoerd op het Aventurijncollege, school voor voortgezet speciaal onderwijs.

Onderwijszorg-arrangement met zorgpartners Open Door en Memo

Dit is een groepsarrangement voor leerlingen die ernstig vastlopen in het onderwijs als gevolg van complexe motivatie-, gedrags- en psychiatrische problematiek, die voor/door de school niet (goed) te begeleiden is. De ontwikkeling van de leerling stagneert en de veiligheid in de school is in het geding. Het onderwijszorgarrangement bevat een combinatie van niet-schoolse en schoolse activiteiten. Hierbij verschuift gaandeweg de focus van wat de leerling niét (aan)kan binnen onderwijs, naar wat hij wél (weer) kan. Hoofddoel is terugkeer naar de eigen school. Indien dit niet kan, volgt doorgeleiding naar een beter passende vorm van onderwijs. Het arrangement wordt uitgevoerd door de leerkracht van het Aventurijncollege, school voor voortgezet speciaal onderwijs, die pendelt tussen de betrokken zorglocaties (Memo en OpenDoor). Deze leerkracht verzorgt aldaar onderwijs of plant ontwikkeling of begeleiding door de zorgpartner (mee).

Onderwijs-zorg-arrangement BOTS met zorgpartner GGZ Zuid-West Brabant

BOTS staat voor Back On Track Succesfully. Dit arrangement is voor leerlingen in het regulier vmbo, praktijkonderwijs en onderbouw havo/vwo. De school kan de leerling niet (goed) meer begeleiden als gevolg van psychische (en lichamelijke) klachten gekoppeld aan angst voor school en minimaal 3 maanden langdurig niet naar school gaan. De ontwikkeling van de leerling stagneert, niet alleen schools maar ook sociaal-emotioneel. De jongere, maar ook het gezin, is niet in staat dit zelfstandig te veranderen. Binnen het arrangement vindt een gestructureerd programma plaats met behandeling voor de thuiszittende leerling. In het dagprogramma is er aandacht voor de balans tussen onderwijs en begeleiding voor de leerling zelf en/of zijn ouders/verzorgers. Mentaal herstel is het belangrijkste doel. Door middel van een gefaseerde opbouw wordt terugkeer in het onderwijs bevorderd dan wel wordt voorzien in een doorgeleiding naar een beter passende vorm van onderwijs. Het arrangement wordt uitgevoerd op het Aventurijncollege, school voor voortgezet speciaal onderwijs.

Maatwerk

Het samenwerkingsverband biedt de mogelijkheid voor maatwerkarrangementen die niet binnen één van de hierboven genoemde arrangementen passen. De ondersteuning is altijd gericht op de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het kunnen realiseren van onderwijs. Daarnaast ontwikkelt het samenwerkingsverband met de scholen nieuwe arrangementen om leerlingen te ondersteunen. Onder andere wordt momenteel gewerkt aan arrangementen voor hoogbegaafde leerlingen met gedragsproblemen (dubbel bijzonder).

Neem gerust contact op met de school of met het samenwerkingsverband voor meer informatie over de ondersteuningsmogelijkheden.