Privacy

Als samenwerkingsverband gaan we zorgvuldig om met de persoonsgegevens en privacy van leerlingen en Ouders. Wij werken volgens de eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)stelt. We zorgen voor een verantwoorde en veilige (data)registratie, bewaren gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en hanteren strenge codes voor (data)communicatie bij uitwisseling van gegevens.

Mail disclaimer

De inhoud van een mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u een bericht onbedoeld heeft ontvangen, verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De Samenwerkingsverbanden Brabantse Wal PO en VO aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Zorgvuldigheid

We hebben een protocol datalekken, een gedragscode en een informatie beleidsplan opgesteld en verwerkingsovereenkomsten gesloten met externe bedrijven die toegang (zouden kunnen) hebben tot persoonsgegevens. Het samenwerkingsverband bewaart gegevens in de digitale (professioneel beveiligde) applicatie Triple-W, waar alleen de medewerkers van het samenwerkingsverband en deskundigen die adviseren over de toelaatbaarheid bij kunnen komen. Dit is een vorm van een leerlingendossier en deze gegevens zijn daarom te allen tijde in te zien en op te vragen door de Ouders. Het moet voor Ouders altijd inzichtelijk zijn welke informatie wordt gedeeld en vastgelegd. Scholen dienen Ouders daarom altijd goed te informeren over het vastleggen van persoonsgegevens en over het doorsturenvan die gegevens aan het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband mag deze gegevens niet met derden delen.

Toestemming vragen aan Ouders

In de meeste gevallen zal de school ouders niet alleen informeren, maar ook toestemming vragen (door een handtekening onder een akkoordverklaring bij het ontwikkelingsperspectiefplan of de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring) voor uitwisseling van specifieke kind gebonden gegevens zoals verslagen jeugdhulp of specifiek diagnostisch onderzoek. Voor het doen van onderzoek (specifieke observatie) of wanneer informatie over een kind gedeeld zou moeten worden met andere specialisten (derden), is eerst toestemming van ouders nodig (en van de leerling zelf, als deze 16 jaar of ouder is). En andersom werkt het ook zo: voor het opvragen van informatie over een kind bij andere instanties buiten het onderwijs heeft de school of het samenwerkingsverband altijd ouderlijke toestemming nodig.

Privacy statement SWV Brabantse Wal Primair Onderwijs

Privacy statement SWV Brabantse Wal Voortgezet Onderwijs