SWVBrabantseWal-(239)

Wat te doen bij klachten?

De aangesloten scholen en het samenwerkingsverband zetten zich in om alle leerlingen de juiste ondersteuning te bieden. Open communicatie en de dialoog met ouders/verzorgers vinden we hierin essentieel.

Ondanks de zorgvuldige aandacht voor communicatie en dialoog kan het voorkomen dat school en ouders van mening verschillen over de benodigde en gewenste ondersteuning. Wanneer ouders en school een verschil van mening hebben over de te bieden ondersteuning door school dan kan een expert passend onderwijs van het samenwerkingsverband hierin adviseren. Mocht een geschil over de ondersteuning blijven bestaan dan kunnen ouders in gesprek gaan met het bestuur van de school.

Scholen schakelen soms het samenwerkingsverband in voor het verzorgen van extra ondersteuning. Bijvoorbeeld in de vorm van een toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of een arrangement. Wanneer het samenwerkingsverband een besluit neemt over de toekenning van de extra ondersteuning worden de ouders/verzorgers hierover geïnformeerd. Het kan voorkomen dat ouders/verzorgers het niet eens zijn met de beslissing van het samenwerkingsverband. In dat geval kunt u uw bezwaar aangeven bij het samenwerkingsverband middels een mail naar de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband: bernadette.vanoers@swvbrabantsewal.nl.

De directeur-bestuurder zal met u in gesprek gaan en samen kijken naar een oplossing. Mocht dit niet tot een gewenst resultaat leiden, dan kan de directeur-bestuurder eventuele vervolgstappen met u bespreken om uw bezwaar op het besluit aan te tekenen.

Naast het aantekenen van bezwaar kan een onafhankelijk onderwijs(zorg)consulent worden gevraagd een advies te geven omtrent de benodigde ondersteuning. De onderwijs(zorg)consulent kan door ouders/verzorgers, scholen en/of samenwerkingsverband worden ingeschakeld. De onderwijsconsulenten zijn ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. www.onderwijsconsulenten.nl

Het staat u overigens als ouder/verzorger altijd vrij om zonder tussenkomst van schoolbestuur of samenwerkingsverband een bezwaar in te dienen bij de landelijke geschillencommissie Passend Onderwijs. De procedure hiervoor vindt u door middel van deze link.

Er bestaat voor ouders/verzorgers en/of direct belanghebbenden tevens mogelijkheid om rechtstreeks bezwaar en beroep aan te tekenen op een beslissing van het samenwerkingsverband bij de bestuursrechter of het college voor mensenrechten en gelijke behandeling. In ons ondersteuningsplan vindt u hierover meer informatie in paragraaf 2.9 Klachten en Bezwaar.